Печінка

Велика залоза зовнішньої та внутрішньої секреції, яка майже повністю міститься в правому

підребер’ї. Серповидною зв’язкою поділяється на правий і лівий

відділи, двома

поздовжніми і

поперечною борознами

ділиться на 4 частки:

праву, ліву, квадратну,

хвостату; містить

5 секторів, а також

8 сегментів

Функції печінки

qЗахисна

qЗнешкоджувальна

qФерментативна

qВидільна

qПідтримання гомеостазу в організмі

qУчасть у процесах

                                     — травлення

                                     — кровотворення

qУчасть в обміні:

                                     — білків

                                     — вуглеводів

                                     — жирів

                                     — мінералів

                                     — вітамінів

Будова морфо-функціональної одиниці печінки – печінкової часточки

ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ

 • ГЕПАТОЗИ – група захворювань, в основі яких

лежать дистрофія та некроз гепатоцитів

 • ГЕПАТИТИ – захворювання печінки запального

характеру з дистрофічно-деструктивними змінами

гепатоцитів та ексудативними або проліфера-

тивними явищами у внутрішньо- і міжчасточковій

стромі

 • ЦИРОЗ – хронічне захворювання печінки, що

характеризується структурною перебудовою

органа унаслідок процесів дегенерації,

розростання сполучної тканини та формування

несправжніх часточок

 • РАК ПЕЧІНКИ

КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕПАТОЗІВ

СПАДКОВІ

 • цистіноз й

аміноацидурія (синдром

де Тоні — Дебре — Фанконі)

 • ліпідози
 • порфирії
 • гемахроматоз
 • глікогенози:

* І тип (хвороба Гірке)

* ІІ тип (хвороба Помпе)

* ІІІ тип (Форбса-Корі)

* ІV тип (Андерсена)

* V тип (хвороба Мак-

Ардля)

НАБУТІ

 • гострі: токсична

дистрофія (масивний

прогресуючий некроз)

печінки

* жовта дистрофія

* червона дистрофія

* постнекротичний

цироз

 • хронічні: жировий гепатоз

ГЕПАТОЗ: некротично- дистрофічні зміни гепатоцитів

КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕПАТИТІВ

Спричиненість

   — первинні

   — вторинні

                         За перебігом

                           — гострі

                           — хронічні

                                                 За етіологією

                                                   — вірусні

                                                   — аутоімунні

                                                   — алкогольні

Читайте так же про:  Диагностика и лечение болезнь Вильсона.

                                                   — медикаментозні

ПЕРВИННІ ГЕПАТИТИ

Гострий                   Аутоімунний             Гострий

вірусний                       гепатит             алкогольний

гепатит                                                         гепатит

Хронічний

вірусний

гепатит

       Хронічний персистуючий гепатит

     Хронічний активний гепатит

ВИДИ ГОСТРИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

Загальні патоморфологічні зміни печінки при вірусних гепатитах

Печінка вяла,

на розрізі пістрява.

Визначаються

множинні ділянки

світло-жовтого

кольору, що візуалізує

дистрофічні зміни у

паренхімі

Загальні патоморфологічні зміни печінки при вірусних гепатитах

vдистрофічно-некротичні зміни

гепатоцитів (1)

vформування тілець Каунсільмена (2)

vмононуклерна інфільтрація портальної

і часточкової строми з можливим

незначним домішком

поліморфноядерних лейкоцитів (3)

vпроліферація зірчастих клітин (4)

vхолестаз (різного ступеня вираженості)

vпри гепатиті В цитоплазма

гепатоцитів стає «матовоскловидною» (5), а в ядрах виявляються дрібні еозинофільні включення — «пісочні ядра»

v

Тільця Каунсільмена

Клініко-морфологічні форми
гострих вірусних гепатитів

q безжовтушна

q циклічна жовтушна

q холестатична

q фульмінантна (миттєва, блискавична)

Патоморфологія гострих вірусних гепатитів:
гідропічна дистрофія гепатоцитів — 1
запальноклітинна інфільтрація портального тракту — 2
проліферація зірчастих ретикулоендотеліоцитів (клітин Купфера, печінкових макрофагів) — 3

Патоморфологія гострих вірусних гепатитів:

вогнищеві некрози печінки

Патоморфологія гострих вірусних гепатитів:

холестаз

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ХРОНІЧНИХ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ

     Хронічний                        Хронічний
   персистуючий                       активний
       гепатит                                гепатит

Алкогольний гепатит

Основні патоморфологічні

ознаки алкогольного

гепатиту:

-макровакуольний стеатоз (1)

-гепатоцелюлярне

пошкодження (2)

-запальні зміни (3)

-перицелюлярний фіброз (4)

-формування фібрилярного алкогольного гіаліну

(тілець Малорі) (5)

Цироз печінки

За етіологією

ü інфекційний

üобмінно-аліментарний

ü біліарний

üдисциркуляторний

ü токсичний

ü токсико-алергічний

üкриптогенний

Цироз печінки

За морфологією

МАКРОСКОПІЧНО

 • ВЕЛИКОВУЗЛОВИЙ
 • ДРІБНОВУЗЛОВИЙ
 • ЗМІШАНИЙ

МІКРОСКОПІЧНО

oМОНОЛОБУЛЯРНИЙ

o

oМУЛЬТИЛОБУЛЯРНИЙ

Цироз печінки

Читайте так же про:  Нарушение психики при сосудистых заболеваниях головного мозга

За морфогенезом

q ПОРТАЛЬНИЙ

q

q ПОСТНЕКРОТИЧНИЙ

q

q БІЛІАРНИЙ

q

q ЗМІШАНИЙ

За характером перебігу

v АКТИВНИЙ

v

v НЕАКТИВНИЙ

Вірусний великовузловий цироз печінки

Дрібновузловий цироз печінки

Патоморфологія цирозу:
дистрофія та некроз гепатоцитів (1)
дифузний склероз (2)
структурна перебудова печінки (вузли-регенерати) (3)

Ускладнення цирозу печінки

 • печінкова кома
 • кровотеча із розширених вен

стравоходу або шлунка

 • перехід асциту в перитоніт (асцит-перитоніт)
 • тромбоз портальної вени
 • виникнення раку

Прояви печінково-клітинної недостатності

qнабряки гомілково-ступневого суглобу (1)

qдефіцит тромбіну – макроцитарна

залізодефіцитна анемія внаслідок кровотеч (2)

qатрофія яєчок (3), яєчників

qпечінкові долоні, тремор рук (4)

qасцит (5)

qбугриста, зменшена печінка (6)

qгінекомастія (7)

qсудинні “зірочки” – телеангіоектазії (8)

qfetor hepaticus (9)

qварикозне розширення вен стравоходу (10)

qспленомегалія (11)

q“голова медузи” (12)

qзниження оволосіння (13)

qзміни нігтів (14)

Асцит

Судинні “зірочки” — телеангіоектазії

“Голова медузи”

Класифікація раку печінки

МАКРОСКОПІЯ

-вузловий

-масивний

-дифузний

                             ХАРАКТЕР РОСТУ

— інфільтративний

— експансивний

— змішаний

                                                             ГІСТОГЕНЕЗ

— гепатоцелюлярний

— холангіоцелюлярний

Масивний гепатоцелюлярний рак печінки

Дана пухлина є найчастішою

серед всіх неоплазій печінки.

Переважно (у 60 — 80%)

виникає на фоні цирозу

печінки, особливо

пов’язаного з HBV- та HCV-

інфекціями.

Може бути представлена

одним або декількома

вузлами, нерідко

зеленкуватого кольору

(клітини карциноми можуть

продукувати жовч)

Масивний гепатоцелюлярний рак

Пухлина має трабекулярну,

солідну або трабекулярно-

солідну будову. В клітинах

спостерігаються різко

виражений поліморфізм,

атипізм, гіперхромія ядер.

Строма представлена

великою кількістю судин

синусоїдального типу.

Характерна інвазія у вени, що

часто супроводжується

тромбозом воротної вени.

Частіше метастазує

гематогенним шляхом

Читайте так же про:  ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР 2014-2015 оқу жылына «Жалпы медицина» 7

Холангіоцелюлярний рак

 • Розвивається з епітелію жовчних

проток

 • Частіше діагностується у країнах

Сходу, де його пов’язують з глистною інвазією (Clonorchis sineusis)

 • Не асоціюється з цирозом та

HBV-інфекцією

 • Розвивається у віці старше 60

років

 • Щільний білуватий вузол (часто

має місце мультицентричний

ріст)

 • Аденокарцинома. В клітинах

визначається муцин, іноді з’являються перстнеподібні клітини

 • Метастазує переважно

лімфогенним шляхом

Гепатобластома

 • Рідкісна пухлина, що виникає

у дітей віком до 4 років незалежно

від статі

 • Пістрява та неоднорідна структура
 • Гістологічно гепатобластома є

відображенням стадій ембріогенезу печінки, тому інколи відмічаються тератоїдні зміни

 • Побудована з ембріональних

клітин фетального типу, що формують ацинарні або папілярні структури, збираються у псевдорозетки. Синусоїди містять кровотворні клітини. При змішаному епітеліально-мезенхімальному варіанті у пухлині виявляють примітивну мезенхіму, остеоїдну і (рідко) хрящову тканини, рабдоміобласти та епідермальні осередки